Eind Juli 2010: Grote wagen(s) hebben dringend behoefte aan plakkers / Jeugd ook op woensdagavond aan de slag

Zoals aan de foto's is te zien, schiet het constructiewerk bij de grote wagens al goed op. In eerdere jaren zagen we dat veel mensen na hun eigen zomervakantie bij de Corsoclub kwamen plakken. We hebben nu echter niet minder dan vijf wagens. Bent u nog niet op vakantie, en hebt u even tijd, aarzel dan niet en kom plakken. Dat kan op iedere doordeweekse avond en op zaterdagochtend.

De jeugdavonden zijn inmiddels uitgebreid tot dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.

 

Juli 2010: het tempo gaat omhoog!

Zowel bij de grote wagen als de jeugdwagen gaat het tempo omhoog.

Bij de jeugdwagen zal vanaf dinsdag 6 juli aanstaande iedere dinsdag- en donderdagavond worden gebouwd. Alle kindere zijn van harte welkom!

Voor de grote wagen wordt zelfs iedere werkdag 's avonds en op zaterdagochtend gewerkt. Ook hier geldt dat iedere versterking welkom is.

 

Constructieploeg gaat van start!

We hebben alle voorbereidingen getroffen. De zolder is klaar, de electriciteit is afgerond, er is een trekker aangeschaft voor de grote wagen, het onderstel voor de jeugdwagen is teruggehaald. We kunnen er nu dus tegenaan!

Donderdag 18 maart (vanaf ca. 19.00 uur) gaat de constructieploeg weer van start. Het is de bedoeling om voorlopig de dinsdagavond en donderdagavond als vaste dagen te hanteren, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. In onderling overleg kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden.

 

Foto's Presentatieavond 2010

De gegeven presentaties van de wagens voor 2010 zijn (iets gewijzigd) terug te vinden onder Grote Wagen 2010 - Ontwerp en Jeugdwagen 2010 - Ontwerp. Hieronder vindt u enkele foto's van de presentatieavond.

 

 

 

 

Presentatieavond Vrijdag 12 Februari 2010

In dit jubileumjaar is Corsoclub Zoelen er veel aan gelegen om goed voor de dag te komen. Om die reden waren de ontwerpen al vóór de jaarwisseling gereed, en is er de afgelopen tijd (ondanks de kou) al hard gewerkt om de inrichting van de bouwloods verder af te werken.

Vrijdag 12 februari a.s. presenteren wij de ontwerpen van zowel de grote wagen als de jeugdwagen. De presentatieavond wordt gehouden in de grote zaal van Dorpshuis "de Oude School", Kerkstraat 10, 4011 EM  Zoelen, en begint om 19.30 uur.

Iedere belangstellende is van harte welkom!

Donatie Coöperatiefonds Rabobank West-Betuwe

Corsoclub Zoelen heeft van het Coöperatiefonds Rabobank West Betuwe een bijdrage van €5.000,= toegezegd gekregen ter ondersteuning van de afronding van onze nieuwe bouwloods. Nadere informatie over het coöperatiefonds vindt u op onderstaande link:

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/westbetuwe/cooperatiefonds/ 

 

 

 

 

NIEUWS UIT 2009

Barbecue 3 oktober bij fam. Baggerman

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de barbecue aanstaande zaterdag (evenals vorige jaar) plaatsvinden bij de familie Baggerman aan de Jeudestraat.

Hulp bij het opzetten van de tent en verdere voorbereidingen is uiteraard van harte welkom (voor tijden: zie uitnodigingsbrief).

 

Zoelense corsowagens gooien hoge ogen!

Op het 49e fruitcorso zijn de corsowagens van Zoelen geëindigd op de vierde plaats (grote wagen) en de tweede plaats (jeugdwagen).

Dit nag zonder meer een prima prestatie heten. Foto's van de deelnemende wagens staan in de map Corso 2009.

 

De corsonacht in beeld op deze site!

Tijdens de corsonacht zullen elke paar uur nieuwe foto's worden bijgeplaatst, waarop de voortgang van de grote wagen en de jeugdwagen te zien is.

Deze foto's staan onder Grote Wagen 2009 en Jeugdwagen 2009 onder het kopje 'corsonacht'.

 

Oproep: alle hens aan dek !! 

In deze laatste week is met name de opkomst overdag minder hoog dan gebruikelijk (vooral vanwege enkele late vakanties).

Daarom hierbij een oproep aan iedereen die kan plakken, voorlijmen, of andere zinnige dingen doen:

kom vandaag meehelpen!

 

De laatste week gaat in.  Volg de voortgang via deze site!

Het is weer zover. De corsokoorts neemt toe. In de laatste week vóór het fruitcorso wordt er weer met man en macht aan gewerkt om alles op tijd af (en prachtig mooi) te krijgen.

Toch staan we er op dit moment prima voor. We hopen dat u ons de laatste week ook (weer) komt helpen of steunen. Samen maken we er weer een prachtig corso van....

De komende week zullen bijna dagelijks foto's bijgeplaatst worden, zodat u de stand van zaken kunt volgen via deze site. Op vrijdagavond zagen de wagens er als volgt uit.

Kijk verder op de fotopagina's (onder 'Grote Wagen 2009' en 'Jeugdwagen 2009').

 

 

Mijlpaal: Nieuwe Bouwloods geplaatst

Op woensdag 15 juli 2009 is de nieuwe bouwloods van Corsoclub Zoelen geplaatst op het parkeerterrein van SportClub Zoelen (SCZ).

Volgens planning wordt op 16 juli 's avonds als eerste de jeugdwagen de nieuwe bouwloods binnengebracht.

Dringend Sponsors en Donateurs gezocht

Door zuinig om te springen met de beschikbare middelen is Corsoclub Zoelen in staat geweest om de nieuwe bouwloods nagenoeg volledig uit eigen middelen te bekostigen. Er wachten ons echter nog diverse grote kostenposten, zoals de aanleg van stroom, verlichting, brandblussers, opslag en dergelijke. Ook moeten we rekening houden met extra vast lasten (verzekeringen, electra etc.).

Binnenkort starten allerlei acties om geld in te zamelen. Draagt u Corsoclub Zoelen een warm hart toe, dan kunt u spontaan geld storten op rekeningnummer 3629.89.435, Rabobank West-Betuwe, ten name van CorsoClub Zoelen. Als u een factuur toegezonden wenst te krijgen voor uw administratie, geef dan als vermelding "sponsorbijdrage nieuwe bouwloods, s.v.p. factuur toezenden".

 

Presentatieavond 2009 prima verlopen - verslag

Vrijdag 17 april vond in Dorpshuis De oude School de presentatieavond 2009 plaats. De avond was goed bezocht met een kleine 60 aanwezigen. De volgende zaken zijn aan de orde gekomen.

Afscheidscadeau Wim van Schaik en Anja van Hensbergen

Anja heeft verschillende jaren als penningmeester veel gedaan voor de Corsoclub Zoelen. Wim heeft zelfs nog jaren langer de club door dik en dun gesteund als secretaris. Aan het begin van het vorige corsojaar hebben ze hun functies overgedragen. Het lag in de bedoeling om ze met een afscheidsgeschenk (als verrassing) in het zonnetje te zetten op de afsluitende barbecue, maar om verschillende redenen waren ze toen niet aanwezig. Daarom maakten we van de gelegenheid gebruik om nu tijdens de presentatieavond alsnog onze dank te laten blijken, onder applaus van de aanwezigen en met een zoen van Wim voor Jean Baggerman. Overigens betekent voor beiden het stoppen met hun bestuursfunctie zeker niet een afscheid van de corsoclub.

Donateursactie 4-stromenland

De financiële situatie bij de Stichting 4-Stromenland is penibel. Om die reden is op vrij korte termijn door 4-stromenland een donateursactie opgezet via de aangesloten corsoclubs. Op zich is dit een zeer sympathieke actie voor een goed doel. Tenslotte is er zonder 4-Stromenland ook geen fruitcorso. Voor Corsoclub Zoelen komt deze actie echter erg ongelegen. Niet alleen is veel tijd verloren gegaan vanwege de perikelen rond de nieuwe bouwloods, ook zal de nieuwe bouwloods extra sponsoringacties nodig maken. Rekening houdend met het feit dat het startgeld dit jaar door 4-Stromenland met 15% wordt verlaagd, zou het actief rondgaan in het dorp Zoelen naar verwachting een te groot negatief effect hebben op ons eigen resultaat. Daarom heeft het bestuur besloten om alleen op deze presentatie-avond loten te verkopen, en mee te werken aan verdere spontane acties van leden.

Enquête vrijwilligers gemeente Buren

Door de gemeente Buren is een tiental enquetes uitgezet als evaluatie hoe haar uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door vrijwilligers wordt ervaren. Aanwezigen wordt gevraagd deze anonieme enquete in te vullen en op te sturen.

Stand van zaken Bouwloods

De voorzitter licht toe dat Corsoclub Zoelen nog midden in een zeer moeizaam proces zit. Sinds vorig jaar is gebleken dat een reguliere bouwvergunning niet mogelijk is, wordt onvermoeibaar gestreefd naar een tijdelijke oplossing. De stand van zaken op dit moment is:

  • een tijdelijke ontheffingsprocedure loopt conform art. 3.22 WRO voor een tijdelijke bouwloods voor een periode van vijf jaar 
  • in dit kader is het ontwerp versoberd (is nu een gewone nissenhut)
  • de locatie is aan de rand van het parkeerterrein van SCZ
  • het voornemen tot verlinging van de ontheffing is gepubliceerd op 25-3, de termijn verloopt op 6-5
  • omdat we van de gemeente hebben vernomen dat reeds een bezwaar is ingediend, zal het definitieve besluit niet op 6 mei genomen worden, maar z.s.m. daarna.

Voor het bouwen van de corsowagens betekent dit dat nu meteen wordt begonnen met het constructiewerk (te beginnen met de jeugdwagen), en dat zo spoedig mogelijk verhuisd wordt (maar zeker vóórdat we beginnen met plakken).

Stichting Corsoclub Zoelen

Voor het aanschaffen van een zogeheten 'registergoed' (lees: de tijdelijke bouwloods) is het voor Corsoclub Zoelen noodzakelijk om een rechtspersoon te zijn. Daarbij konden we kiezen voor een verenigings- of een stichtings-structuur. Omdat we van de bouwers geen contributie wensen te gaan heffen, heeft het bestuur ervoor gekozen om door te gaan als stichting. Vanochtend (17 april 2009) is de notariële akte waarin dit is geregeld gepasseerd. Vanaf heden is onze naam dan ook 'Stichting Corsoclub Zoelen'.  Overigens zullen we in het spraakgebruik en niet-officiële publicaties gewoon de huidige aanspreekvorm (Corsoclub Zoelen) blijven gebruiken.

Presentatie Jeugdwagen: Het Speed Team?

Tijdens de presentatie-avond van 4-Stromenland in Buren is door ons een Powerpoint-presentatie getoond, zonder nadere toelichting. Deze zelfde presentatie is ook vertoond voor de eigen bouwers, maar nu aangevuld met een toelichting van Henk de Jong op het ontwerp (van Jannie en hemzelf).

Presentatie Grote Wagen: Hazenrace

 Tijdens de presentatie-avond van 4-Stromenland in Buren is door ons een Powerpoint-presentatie getoond, zonder nadere toelichting. Deze zelfde presentatie is ook vertoond voor de eigen bouwers, maar nu aangevuld met een toelichting van Alfred de Jong op het ontwerp (van Henk ten Have en hemzelf).

Stand van zaken Bouwloods

De voorzitter licht toe dat Corsoclub Zoelen nog midden in een zeer moeizaam proces zit. Sinds vorig jaar is gebleken dat een reguliere bouwvergunning niet mogelijk is, wordt onvermoeibaar gestreefd naar een tijdelijke oplossing. De stand van zaken op dit moment is:

  • een tijdelijke ontheffingsprocedure loopt conform art. 3.22 WRO voor een tijdelijke bouwloods voor een periode van vijf jaar 
  • in dit kader is het ontwerp versoberd (is nu een gewone nissenhut)
  • de locatie is aan de rand van het parkeerterrein van SCZ
  • het voornemen tot verlinging van de ontheffing is gepubliceerd op 25-3, de termijn verloopt op 6-5
  • omdat we van de gemeente hebben vernomen dat reeds een bezwaar is ingediend, zal het definitieve besluit niet op 6 mei genomen worden, maar z.s.m. daarna.

Voor het bouwen van de corsowagens betekent dit dat nu meteen wordt begonnen met het constructiewerk (te beginnen met de jeugdwagen), en dat zo spoedig mogelijk verhuisd wordt (maar zeker vóórdat we beginnen met plakken).

Stichting Corsoclub Zoelen

Voor het aanschaffen van een zogeheten 'registergoed' (lees: de tijdelijke bouwloods) is het voor Corsoclub Zoelen noodzakelijk om een rechtspersoon te zijn. Daarbij konden we kiezen voor een verenigings- of een stichtings-structuur. Omdat we van de bouwers geen contributie wensen te gaan heffen, heeft het bestuur ervoor gekozen om door te gaan als stichting. Vanochtend (17 april 2009) is de notariële akte waarin dit is geregeld gepasseerd. Vanaf heden is onze naam dan ook 'Stichting Corsoclub Zoelen'.  Overigens zullen we in het spraakgebruik en niet-officiële publicaties gewoon de huidige aanspreekvorm (Corsoclub Zoelen) blijven gebruiken.

Presentatie Jeugdwagen: Het Speed Team?

Tijdens de presentatie-avond van 4-Stromenland in Buren is door ons een Powerpoint-presentatie getoond, zonder nadere toelichting. Deze zelfde presentatie is ook vertoond voor de eigen bouwers, maar nu aangevuld met een toelichting van Henk de Jong op het ontwerp (van Jannie en hemzelf).

Presentatie Grote Wagen: Hazenrace

 Tijdens de presentatie-avond van 4-Stromenland in Buren is door ons een Powerpoint-presentatie getoond, zonder nadere toelichting. Deze zelfde presentatie is ook vertoond voor de eigen bouwers, maar nu aangevuld met een toelichting van Alfred de Jong op het ontwerp (van Henk ten Have en hemzelf).

 

Bouwplannen aangepast

Eerder is op deze website een brochure geplaatst van het bouwobject waarvoor, na mondelinge toezeggingen van de gemeente Buren, een aanvraag is ingediend voor een tijdelijke bouwvergunning. Tijdens de aanvraagprocedure moest het ontwerp aanzienlijk versoberd worden om voor een tijdelijke vergunning in aanmerking te komen. Inmiddels heeft gemeente het voornemen tot het verstrekken van de tijdelijke vergunning (voor vijf jaar) gepubliceerd. Begin mei wordt het besluit definitief, en hopen wij snel de bouw te kunnen afronden. In de loop van mei kunnen we de nieuwe bouwloods dan in gebruik nemen.

 

 

  

Corsoclub Zoelen | ger@corsoclubzoelen.nl